นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ขั้วโลกใต้ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-ไอซ์คิวบ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

19 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


กลุ่มวิจัยระบบนิเวศโลก-อวกาศ นำโดย ผศ.ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มวิจัย ผศ.ดร.วราภรณ์ นันทิยกุล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการไทย-ไอซ์คิวบ์ และทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ขั้วโลกใต้ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-ไอซ์คิวบ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการ และ ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย อ.ดร.อฬิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และ รศ.ดร.อภินภัส รุจิวัตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมบริหาร 2 สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่