การอบรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้าและการประเมินภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนให้อสม. ณ อบต.แม่ ก๊า จ.เชียงใหม่

8 มีนาคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์กรล้านนาด็อกเวลแฟร์ จัดการอบรมในหัวข้อเรื่อง การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้าและการประเมินภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนในอาสาสมัครหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการวิจัยเชิงพื้นที่/ชุมชน โดยมี อาจารย์ ดร.ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ และ ดร.วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล เป็นวิทยากร

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ความรู้และเก็บตัวอย่างเพื่อประเมินระดับภูมิคุ้มกันต่อพิษสุนัขบ้า และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยมี นายสมบัติ เกียรติอนันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า เป็นประธาน ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564


แกลลอรี่