ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ และวันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ E210045

11 กันยายน 2562

คณะสังคมศาสตร์

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ และวันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ E210045