พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยสุพานุวง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

9 มกราคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ วิละ อาโนลัก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุพานุวง ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุพานุวง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. วงประสิทธิ จันทะคูณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุพานุวง, รองศาสตราจารย์ ดร. ทองพัน จันถาวร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และการท่องเที่ยว อาจารย์บุญล้ำ สิงปา รักษาการคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรป่าไม้ พร้อมด้วยหัวหน้าห้องกานวิชาการ หัวหน้าห้องกานค้นคว้าวิทยาศาสตร์และบริการวิชาการ หัวหน้าห้องกานบริหาร ผู้อำนวยการห้องสมุด หัวหน้าห้องกานพัวพันต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสุพานุวงและผู้เชี่ยวชาญการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยจากสถาบันนโยบายสาธารณะ ผู้อำนวยการกองแผนงานและผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว การเยือนมหาวิทยาลัยสุพานุวง สปป.ลาวในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย สุพานุวงและลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
แกลลอรี่