สัมมนาพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ Chiang Mai Digital Transformation ธุรกรรม ทำอย่างเหนือ

14 ธันวาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดี และอาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสที่มาเป็นประธานการประชุมสัมมนาพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ Chiang Mai Digital Transformation ธุรกรรม ทำอย่างเหนือ เพื่อสร้างความร่วมมือกับ Strategic Partner ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของบุคลากร สพธอ. ต่อการดำเนินงานตามเป้าหมาย ตลอดจนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดเชียงใหม่ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ SME ฯลฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมกรีนเลครีสอร์ท
 
แกลลอรี่