ผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส และ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566

31 ตุลาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการพิจารณาสรรหานักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สร้างผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้นักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนนักศึกษาเก่า ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป
.
ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส และ ศิษย์เก่าของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 3 ท่านดังนี้
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล (รหัสนักศึกษา 3112025)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
.
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ (รหัสนักศึกษา 157915)
ข้าราชการบำนาญและอาจารย์อาวุโสคณะพยาบาลศาสตร์
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาบริการสังคม
.
คุณนฤมล พูลเพียร (รหัสนักศึกษา 2512013)
หัวหน้างานประกันสังคม รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาบริการสังคม
.
โดยทั้งสามท่านจะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567)


แกลลอรี่