การตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพตามแนวทาง ISO 9001 ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี พ.ศ.2564

24 ธันวาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพตามแนวทาง ISO 9001 (Internal Audit) ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทั้ง 5 งาน ได้แก่ 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 3) งานการเงิน การคลังและพัสดุ 4) งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา และ 5) งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรให้มีประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
แกลลอรี่