กิจกรรมสัมมนา “จับกระแสการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “CMU School of Lifelong Education” จัดกิจกรรมสัมมนา หัวข้อ “จับกระแสการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนในสังคม ตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในหลากหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างประชากร และเทคโนโลยี ที่ต้องทำให้รูปแบบการศึกษาต้องเกิดการปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ที่เปิดกว้างสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการเรียนรู้ ทั้งในแง่ของมโนภาพและกายภาพสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติรวมไปถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ห้องดอยสุเทพ 1-2 โรงแรมแคนทารีฮิลล์เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่