MDRI ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ในฐานะหน่วยงานบริหารโ่ครงการฯ

31 มีนาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567  สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานบริหาร "โครงการบริหารจัดการไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ และพารพัฒนากลไกการจ่าย ค่าตอบแทนระบบนิเวศ (PES) เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและ PM2.5 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย" ได้ประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการ โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงหน่วยงานรัฐ และผู้แทนผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแลกเปลี่ยนเพื่อจัดทำชุดเครือ่งมือปฏิบัติการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
แกลลอรี่