ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการเงินการคลัง จากมหาวิทยาลัยมหิดล

1 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดี พร้อมด้วยนาง นางจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และคณะศึกษาดูงานด้านการเงินการคลัง จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบริหารจัดการกองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
แกลลอรี่