คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Humanities

เป็นผู้นำด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา และการท่องเที่ยว ในระดับสากล สร้างบัณฑิตใ้ห้เป็นนักคิด นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะมาศ ใจไฝ่
หัวหน้าภาควิชา
053-943263
piyamas.j@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิสาข์ ไชยโย
รองศาสตราจารย์
053943263
wanwisa.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสวง แสนบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943263,943280
sawaeng.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะมาศ ใจไฝ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943263
piyamas.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปอ บุญพรประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943263
por.boo@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุทธิกานต์ สิทธิกุล
อาจารย์
053943263
suttikan.sittikul@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง แก้วสุฟอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943263
somwang.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สยาม ราชวัตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943263
sayam.rat@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ปรุตม์ บุญศรีตัน
รองศาสตราจารย์
053-943263#14
parud.b@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ อินทนนท์
รองศาสตราจารย์
053-943263
viroj.i@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อำนวยพร กิจพรมมา
อาจารย์
053943263
amnuaypond.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สถาพร จันทร์เทศ
อาจารย์
053943263
sathapond.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพี แสงสาคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943263
rapee.saengsakorn@cmu.ac.th