คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Humanities

เป็นผู้นำด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา และการท่องเที่ยว ในระดับสากล สร้างบัณฑิตใ้ห้เป็นนักคิด นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวี จันทร์ส่อง

คณบดี
053-942335

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพี แสงสาคร
รองคณบดี
053-943263
rapee.saengsakorn@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพันธ์ ตันตระกูล
รองคณบดี
053-943258-59
songphan.tan@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรนุช ศิริวิทยากร
รองคณบดี
053-943251
teeranoot.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม
รองคณบดี
053-943244-5
saroj.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ นันทศรี
รองคณบดี
053-943238
chaiwat.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พศุตม์ ลาศุขะ
รองคณบดี
053943251
pasoot.lasuka@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว
ผู้ช่วยคณบดี
053-943251
tanyapon.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์ รัตนวงศ์
ผู้ช่วยคณบดี
053-943251
pongsak.rattanawong@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวดล เกตุแก้ว
ผู้ช่วยคณบดี
053-943251
chawadon.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยวรรณ สุวรรณรัตน์
ผู้ช่วยคณบดี
053-943251
junyawan.suwannarat@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศยามล ศรสุวรรณศรี
ผู้ช่วยคณบดี
053-942335 ต่อ 13
sayamon.sorn@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทวรรณ ม่วงใหญ่
ผู้ช่วยคณบดี
053-943297
nantawan.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวรรณ พรหมแย้ม
ผู้ช่วยคณบดี
053-943247
korawan.phrom@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วรวุฒิ อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ช่วยคณบดี
053-943251
worawut.ung@cmu.ac.th