คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Humanities

เป็นผู้นำด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา และการท่องเที่ยว ในระดับสากล สร้างบัณฑิตใ้ห้เป็นนักคิด นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. ลภัสรินทร์ ฉัตรวังคีรี
หัวหน้าภาควิชา
053-943244-5
bourin.w@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัคคภาค เล้าจินตนาศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943244-5
arkrapahk.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สยาม ภัทรานุประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943244-5
sayam.patt@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศุภวัจน์ แต่รุ่งเรือง
อาจารย์
053943544
supawat.t@cmu.ac.th
อาจารย์ วาทิต พุ่มอยู่
อาจารย์
053-943245
watit.pumyoo@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ภคภต เทียมทัน
อาจารย์
053943244
pakapot.th@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุภาวดี เพชรเกตุ
อาจารย์
053-943244
supawadee.petket@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943244-5
saroj.b@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. จักรภพ เอี่ยมดะนุช
อาจารย์
053-943244
jakrabhop.i@cmu.ac.th
อาจารย์ พฤฒิชา นาคะผิว
อาจารย์
053943244
pruiticha.nakapew@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สิขรินทร์ สนิทชน
อาจารย์
053943244
sikharin.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สิริมา เชียงเชาว์ไว
อาจารย์
053943245
sirima.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ หทัยวรรณ ไชยะกุล
รองศาสตราจารย์
053-943244,943245
hataiwan.c@cmu.ac.th
อาจารย์ จิรัชย์ หิรัญรัศ
อาจารย์
053-943244-5
jirat.h@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ลภัสรินทร์ ฉัตรวังคีรี
รองศาสตราจารย์
053-943244-5
bourin.w@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชญานิน บุญส่งศักดิ์
อาจารย์
053943244
chayanin.per@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา ฤกษ์เปลี่ยน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943244#120
panadda.boon@cmu.ac.th