คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Humanities

เป็นผู้นำด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา และการท่องเที่ยว ในระดับสากล สร้างบัณฑิตใ้ห้เป็นนักคิด นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์
หัวหน้าภาควิชา
053-943297
yuthasak.c@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานิศา ผิวจันทร์
รองหัวหน้าภาควิชา
053-943297
manisa.p@cmu.ac.th

อาจารย์

อาจารย์ อนัญญา รัตนประเสริฐ
อาจารย์
053-943297-8
ananya.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานิศา ผิวจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943297
manisa.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สมยศ โอ่งเคลือบ
อาจารย์
053-943297
somyot.o@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุประภา สมนักพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943297
suprapa.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พินทุสร อ่อนเปี่ยม
อาจารย์
053943297
pintusorn.o@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943297
yuthasak.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ทักษิณา บุญบุตร
อาจารย์
053943297
taksina.bunbut@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943297
boosaraporn.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทวรรณ ม่วงใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943297
nantawan.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943297
naphatsanan.vin@cmu.ac.th