คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Humanities

เป็นผู้นำด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา และการท่องเที่ยว ในระดับสากล สร้างบัณฑิตใ้ห้เป็นนักคิด นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร วิศวะกุล
หัวหน้าภาควิชา
053-943259-60
npat.w@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงสุดา ภู่สว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943259
songsuda.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ภูวนาถวิจิตร
รองศาสตราจารย์
053-943259
thongchai.phu@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปรรณกร แก้วรากมุข
อาจารย์
053943259
pannakorn.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร วิศวะกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943259-60
npat.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพันธ์ ตันตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943258-59
songphan.tan@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปริวิทย์ ไวทยาชีวะ
อาจารย์
053-943259
pariwit.v@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรยา พรเอี่ยมมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943259
orraya.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ส่งเสริม แสงทอง
อาจารย์
053943259
songserm.s@cmu.ac.th