คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Humanities

เป็นผู้นำด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา และการท่องเที่ยว ในระดับสากล สร้างบัณฑิตใ้ห้เป็นนักคิด นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณทิญา พ่วงทรัพย์
หัวหน้าภาควิชา
053-943223
montiya.p@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร
รองหัวหน้าภาควิชา
053-943223
jirawut.c@cmu.ac.th

อาจารย์

นาย MATTHIAS KRUMPHOLZ
อาจารย์
053943278
matthias.krumpholz@cmu.ac.th
นางสาว REBECA COOKE
อาจารย์
053943210
rebeca.fernandez@cmu.ac.th
นาย DENIS FRANCOIS
อาจารย์
05343210
denis.f@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943223
jirawut.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล เตชะพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943278
atthaphon.t@cmu.ac.th
อาจารย์ สิริธร สุนทรธรรม
อาจารย์
053-943223
siridhorn.soon@cmu.ac.th
อาจารย์ ศโรชิน อาจหาญ
อาจารย์
053943223
sarochin.a@cmu.ac.th
อาจารย์ จิรพงษ์ ประดิษฐ์เวียงคำ
อาจารย์
053943278
jirapong.prad@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังศุมารินทร์ ต่อมดวงแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943223-4
unsumarin.t@cmu.ac.th
อาจารย์ อุดมลักษณ์ ปั้นทอง
อาจารย์
053942340
udomlak.p@cmu.ac.th
อาจารย์ สิริน เกียรติไกรภพ
อาจารย์
053-943278
sirin.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณทิญา พ่วงทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943223
montiya.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วิริญจน์ หุตะสังกาศ
อาจารย์
053943223
virine.h@cmu.ac.th
อาจารย์ วรางคณา ศิริวานนท์
อาจารย์
053-943278
warangkana.siri@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ปาจรีย์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
รองศาสตราจารย์
053-943223
pacharee.sudasna@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรวัลย์ โลโท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943223
praiwan.l@cmu.ac.th