คณะทันตแพทยศาสตร์

Faculty of Dentistry

ยอดดอยแม้ไม่สูงเด่น ถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ผู้คนก็เคารพนับถือ เช่นเดียวกัน... คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม้เป็นคณะเล็กๆ ไกลจากเมืองหลวง ถ้าคณาจารย์ ลูกศิษย์ เรียนรู้คู่คุณธรรม และมีน้ำใจต่อกันและกัน... และต่อผู้ป่วย ผู้คนก็เคารพนับถือ Cr.ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์ วิรัช พัฒนาภรณ์

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ
หัวหน้าภาควิชา
053-944454
phattaranant.mah@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ณัชพล จมูศรี
รองหัวหน้าภาควิชา
053-944451
nutchapon.c@cmu.ac.th

อาจารย์

ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ ดร.ทันตแพทย์หญิง สิริพร ฉัตรทิพากร
ศาสตราจารย์
053-944451
siriporn.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944454
phattaranant.mah@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง สการัตห์ ณ ลำปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944454
sakarat.pramo@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ สิทธิชัย วนจันทรรักษ์
ศาสตราจารย์
053-944451
sitthichai.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์
รองศาสตราจารย์
053-944451
surawut.pongsiriwet@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ ดร.ทันตแพทย์ อะนัฆ เอี่ยมอรุณ
ศาสตราจารย์
053-944451
anak.ia@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ณัชพล จมูศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944451
nutchapon.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ อานนท์ จารุอัคระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944454
arnon.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944451
jitjiroj.itti@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ภัทริยาภรณ์ บุญญวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944451
pattriyaporn.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง วรกัญญา บูรณพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944451
worakanya.b@cmu.ac.th
อาจารย์ ทันตแพทย์ กิตติพงศ์ เลาสุวรรณ์
อาจารย์
053-944451
kittipong.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง วรรณกมล ปัญญารักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944454
wannakamon.p@cmu.ac.th
นางสาว ณัฐณิชา เกตุชัยโกศล
อาจารย์
053-944451
natnicha.ketc@cmu.ac.th
นางสาว ณัฐนิช บุญทรง
อาจารย์
053944451
nattanit.b@cmu.ac.th
นางสาว พรภัทรา จุฬามณี
อาจารย์
44482
pornpattra.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง สั่งสม ประภายสาธก
รองศาสตราจารย์
053-944454
sangsom.prapaya@cmu.ac.th