คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture

Smart Agriculture towards Sustainable Development ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
หัวหน้าภาควิชา
053944066
jirawan.k@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
รองหัวหน้าภาควิชา
053-944066
panuphan.p@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล เศรษฐบุตร
รองศาสตราจารย์
0-5394-4018
suraphol.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทานทิพย์ กระมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
05394066 # 12
prathanthip.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกิจ กันจินะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944018-20 ต่อ 110
sukit.ka@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ
อาจารย์
053-944018
kritsada.direkwattan@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. จิตติมา สิงห์เวชสกุล
อาจารย์
053-944018
jittima.s@cmu.ac.th
นางสาว อรพรรณ ประดิษฐ์
อาจารย์
44018
oraphan.pradit@cmu.ac.th
นางสาว นิลุบล ชลสวัสดิ์
อาจารย์
948678
nilubon.chon@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสิริ สืบพงษ์สังข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 944088
pornsiri.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล
รองศาสตราจารย์
053944066
yaovarate.chao@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ดรัลรัตน์ ใจเที่ยง
อาจารย์
44018
daranrat.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944621 ต่อ 208
budsara.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 944001 ต่อ 21
nathitakarn.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
รองศาสตราจารย์
053-944066
panuphan.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944066
jirawan.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
juthathip.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิกา แซ่ลิ่ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944066
kannika.saeliw@cmu.ac.th