คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture

Smart Agriculture towards Sustainable Development ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

วิสัยทัศน์

Smart Agriculture towards
Sustainable Development
ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ
เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร
มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

 AGGIE TEAM

Attitude Great heart Gratitude Integrity Excellence
Technology Environmental integrity Accountability Multidisciplinary

วัฒนธรรมองค์กร

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม


ข่าวและผลงานเด่น

End of content