คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture

Smart Agriculture towards Sustainable Development ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. แสงทิวา สุริยงค์
หัวหน้าภาควิชา
0-5394-4050
sangtiwa.s@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. แสงทิวา สุริยงค์
รองศาสตราจารย์
0-5394-4050
sangtiwa.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์
รองศาสตราจารย์
0-5394-4040
nuttha.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณัน บัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
weenun.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาส คุ้มชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944040-1 ต่อ 109
jutamas.k@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
ศาสตราจารย์
053944911
chanakan.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อนภา ผุสดี
รองศาสตราจารย์
053-944001 ต่อ 15
tonapha.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944040
pimjai.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ ปัญจะมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944040
kanokwan.panjama@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรัฐ บัณฑิต
รองศาสตราจารย์
-
apirat.b@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สรณะ สมโน
รองศาสตราจารย์
053-942453
sarana.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล
อาจารย์
44040
phuangphet.h@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พรรณผกา สินอำพร
อาจารย์
44040
punpaka.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944050
nattasak.k@cmu.ac.th
อาจารย์ จามจุรี โสตถิกุล
อาจารย์
chamchuree.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944050
sa-nguansak.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์
อาจารย์
053 944040
jakchaiwat.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ยุพา จอมแก้ว
อาจารย์
053-944040
yupa.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 944001 9 ต่อ 11-12
daruni.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944040
nakarin.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกชัย ใยพิมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4040
ekachai.y@cmu.ac.th
อาจารย์ ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ
อาจารย์
053944040
mrsnadchawan.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. เทวินทร์ แก้วเมืองมูล
อาจารย์
053944040 ต่อ 101 หรือ 10
tawin.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉันทลักษณ์ ติยายน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
chantalak.t@cmu.ac.th
อาจารย์ จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ
อาจารย์
053-94040
chulalux.w@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. โสระยา ร่วมรังษี
ศาสตราจารย์
soraya.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 948401
choochad.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พงศกร ศุภกิจไพศาล
รองศาสตราจารย์
0910985665
pongsakorn.sup@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวาพร ธรรมดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
66 53 944040
siwaporn.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
44040
pennapa.j@cmu.ac.th
นาย ธิเบธ ตังเปา
อาจารย์
053943601
tibet.t@cmu.ac.th
อาจารย์ วิภาวี สุรินทร์เซ็ง
อาจารย์
053-940066
vipavee.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ จำจด
รองศาสตราจารย์
0-5394-4621 ต่อ 206
sansanee.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 944001 ต่อ 19
fapailin.c@cmu.ac.th