สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Services Center

ศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

เข้าสู่เว็บไซต์

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 นั้น นับเป็นโอกาสในการรวมหน่วยงานเดิมสององค์กร คือ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ที่ได้ดำเนินการมากว่า 25 ปี และสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2545 มารวมเข้าด้วยกันอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ "สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ" ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา

วิสัยทัศน์


เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

พันธกิจ


- จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเพื่อการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม


I : Innovative เน้นความคิดที่แปลกใหม่ และ สร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน และการเรียนรู้
T : Team-Driven การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือกัน เอื้อเฟื้อต่อกัน ร่วมมือ รวมใจและแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างเป็นระบบ และนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
S : Service-Oriented เอาใจใส่การบริการต้องคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เป็นหลัก โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน
C : Continuous Improvement การปรับปรุงด้วยระบบคุณภาพมีการตรวจสอบ ประเมินและ พัฒนางานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

5 ยุทธศาสตร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ


ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอที (Digital Infrastructure)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (Digital Administration)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (Digital Learning)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการทำงาน ตามมาตรฐานสากล (Digital Security and Services Standard)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทักษะดิจิทัลแก่ผู้เรียน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Digital Learners & Digital Human Resource)


ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1