สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Services Center

ศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร. จักรพงศ์ นาทวิชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ดวงสอาด
รองผู้อำนวยการ
053 942646 ต่อ 321
chartchai.d@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกิจ อาวิพันธุ์
รองผู้อำนวยการ
053-943411
suphakit.a@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ดำรงศักดิ์ นภารัตน์
รองผู้อำนวยการ
053-942130
damrongsak.naparat@cmu.ac.th