คณะเทคนิคการแพทย์

Faculty of Associated Medical Sciences

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

Master of Science Program in Physical Therapy (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

Master of Science Program in Occupational Therapy (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Science Program in Medical Technology (International Program) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

ขออภัยไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับนี้