คณะเทคนิคการแพทย์

Faculty of Associated Medical Sciences

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรประเสริฐ

คณบดี

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ สายนที ปรารถนาผล
รองคณบดี
053-949248
sainatee.pra@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ
รองคณบดี
053939246
aatit.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม
รองคณบดี
053 949259
jananya.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล
รองคณบดี
05349201
phennapha.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หัสฤกษ์ เนียมอินทร์
รองคณบดี
053-949210
hudsaleark.neamin@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดี
siriphan.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพื่อนใจ รัตตากร
ผู้ช่วยคณบดี
0-5394-9259
phuanjai.rattakorn@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. รัชดา เครสซี่
ผู้ช่วยคณบดี
053935082
ratchada.cr@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัชณีย์ พัดงาม
ผู้ช่วยคณบดี
suratchanee.phadngam@cmu.ac.th