สถาบันวิจัยสังคม

Social Research Institute

"การเป็นผู้นำด้านการพัฒนาสังคมในภูมิภาคเอเชียและนำพาล้านนาสู่ระดับโลก"

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม

ผู้อำนวยการ
053-943341-5 ต่อ 225

รองผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร. นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ
รองผู้อำนวยการ
053-942024
narissara.e@cmu.ac.th