คณะสัตวแพทยศาสตร์

Faculty of Veterinary Medicine

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเน้นการบูรณาการ (Subject Integration) การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem-Based Learning) และเน้นการสร้างประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Skills)

เข้าสู่เว็บไซต์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2537 เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านสัตวแพทย์ เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งแรกในภาคเหนือ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)

ประวัติแรกเริ่มก่อนจะมีการก่อตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอธิการบดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เรือโท ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ (ดำรงตำแหน่งวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2518 ถึง 21 มกราคม พ.ศ. 2520) ได้มีดำริที่จะมีคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค อธิการบดีได้ไปติดต่อพูดคุยกับสัตว์แพทย์หลายท่านเพื่อให้มาช่วยก่อตั้งคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ เช่นติดต่่อกับ รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ ดำรง พฤกษราช แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยขณะนั้นได้มีการพบปะพูดคุยกัน เรื่องร่างหลักสูตรบ้าง แต่ระหว่างที่ดำเนินการอาจติดขัดเรื่องงบประมาณการดำเนินการจึงยังไม่สำเร็จ

ต่อมาในสมัยอธิการบดี ศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์ ตะวัน กันวานพงศ์ (ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 2 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2522 ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2524) มีการสนับสนุนให้มีการก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์อีกครั้ง แต่ยังประสบปัญหาเรื่องงบประมาณ จึงยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้

พุทธศักราช 2537
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2537 มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านสัตวแพทย์ และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งแรกในภาคเหนือ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตรจากการประชุมกลุ่มสถาบันสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการบูรณาการ (Subject Integration) การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem-Based Learning) และเน้นการสร้างประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Skills)

ปีการศึกษา 2539

เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ เทอด เทศประทีป เป็นคณบดีคนแรกและคณบดีก่อตั้ง (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 2538-2545)

ปีการศึกษา 2546

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมกับ Freie Universitte Berlin ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

พุทธศักราช 2551

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ส่งผลให้คณะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในปีการศึกษา 2551 คณะได้มีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์

พุทธศักราช 2552

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 6 หน่วยงาน ได้แก่
1. สำนักงานคณะ
2. ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค
3. ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า
4. ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข
5. ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์
6. ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก


ปีการศึกษา 2554

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

ปีการศึกษา 2556

ได้มีการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ) เป็น "วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์"


ปรัชญา (PHILOSOPHY)

สร้าง พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์องค์ความรู้จากนานาชาติสู่ท้องถิ่น และจากท้องถิ่นสู่นานาชาติ
Create, develop ,distribute and apply knowledge on local and international level.

วิสัยทัศน์ (VISION)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาชั้นนำในเอเชีย และรับใช้สังคม


พันธกิจ (MISSION)และเป้าหมาย

  • จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • ผลิตผลงานวิจัยทางสัตวแพทย์ เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
  • ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้วยหลักธรรมมาภิบาล พึ่งตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข่าวและผลงานเด่น

End of content