คณะสัตวแพทยศาสตร์

Faculty of Veterinary Medicine

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเน้นการบูรณาการ (Subject Integration) การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem-Based Learning) และเน้นการสร้างประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Skills)

เข้าสู่เว็บไซต์

นายสัตวแพทย์ ขจรพัฒน์ บุญประเสริฐ

นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2023

สัตวแพทย์หญิง บัณฑิตา สภาวจิตร

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส (Senior Sales Manager) - บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2022

สัตวแพทย์หญิง พัชราภรณ์ แก้วโม่ง

รหัส 4614028 ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน : นายสัตวแพทย์ หัวหน้างานศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหาหายากสิรีธาร ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (Phuket Marine Biological Center) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ โชตินันท์

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำคลินิกสัตว์ปีก ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2020

สัตวแพทย์หญิง เยาประภา มาธุระ

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2018

อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เจนภพ สว่างเมฆ

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันอาจารย์ สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2017

นายสัตวแพทย์ ณัฐบดี ชัยมณี

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันผู้อำนวยการฝ่ายเกษตรฯ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2016

นายสัตวแพทย์ สนธยา มานะวัฒนา

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน นักศึกษาปริญญาเอก (ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) สถานที่ทำงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2015

นายสัตวแพทย์ สาโรช วิริยชาติ

นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2014

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์

สถานที่ทำงาน: ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2012

สัตวแพทย์หญิง พิมพ์ลดา พิงคนินันท์

สถานที่ทำงาน:คลินิกต้นยางสัตวแพทย์ (เจ้าของธุรกิจ)
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2011

สัตวแพทย์หญิง กรรณิการ์ จันทรังษี

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน หัวหน้างานวางแผนและประเมินผล สถานที่ทำงาน สวนสัตว์เชียงใหม่
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2010