คณะสัตวแพทยศาสตร์

Faculty of Veterinary Medicine

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเน้นการบูรณาการ (Subject Integration) การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem-Based Learning) และเน้นการสร้างประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Skills)

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทรศัพท์ 053-948002 , โทรสาร 053-948065

อีเมล

saraban_vet@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/