นักศึกษา


เปิดโลกกว้างการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับพื้นที่สังคมอุดมปัญญา ในศาสตร์วิชา ศิลป์วิชา และนวัตกรรมหลากหลาย ภายใต้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเมืองอัจฉริยะ พลังงานสะอาด (CMU Smart City - Clean Energy) ที่นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตอิสระคู่กับการเรียนรู้ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติและบรรยากาศรื่นรมย์ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และบริการออนไลน์ครบวงจร จนเป็นที่กล่าวขานว่า “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ณ ที่ธรรมชาติกล่อมเกลาภูมิปัญญาให้งดงาม (CMU: Where Nature Nurtures Beautiful Intelligence)”

เส้นทางลัดสำหรับบริการที่น่าสนใจ

CMU Account

บัญชีไอทีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Account เป็นกุญแจสำคัญในการระบุตัวตนสำหรับการเข้าใช้บริการไอทีของมหาวิทยาลัย อาทิ e-mail, Wi-Fi, CMU SIS, CMU Online โดยผู้ใช้จะเป็นผู้กำหนด CMU Account (xxxxxxx@cmu.ac.th) และรหัสผ่านด้วยตนเอง 

CMU Channel

ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สาระความรู้และข้อมูลข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย ผ่านเว็บไซต์ cmu channel 

CMU Digital Heritage Collection

ฐานข้อมูล CMUL Digital Heritage Collection เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จากเอกสารมรดกที่มีคุณค่าซึ่งแสดงผลในรูปเอกสารฉบับเต็มจำนวนกว่า 800 รายการ ประกอบด้วย พับสา ใบลาน และสมุดข่อย ที่มีการดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างมีมาตรฐานในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากเอกสารมรดกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้แก่มวลมนุษยชาติได้ศึกษาอย่างกว้างขวางผ่านเว็บไซต์ 

CMU e-Learning (KC-Moodle)

บริการระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ CMU e-Learning KC-Moodle ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีการเรียนการสอนผ่านระบบมากกว่า 2,100 กระบวนวิชา และจำนวนสื่อออนไลน์มากกว่า 200 บทเรียน ภายใต้ชื่อ CMU e-Learning KC-Moodle ที่มีการพัฒนาต่อยอดอย่างสมบูรณ์เช่น ระบบติดตามความก้าวหน้าและผลการเรียนของนักศึกษา โดยมีการอบรมวิธีการใช้งานระบบ ปีละ 2 ครั้ง ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้บริการอบรมการใช้งานระบบนอกสถานที่ตามความต้องการ อีกทั้งยังมีบริการให้คำ ปรึกษาแก่คณาจารย์ที่ต้องการเปิดกระบวนวิชา รวมถึงบริการให้คำ ปรึกษาแก่คณาจารย์และนักศึกษาที่พบปัญหาการใช้ระบบ ภายในระบบมีบทเรียนฟรีออนไลน์มากกว่า 100 บทเรียน โดยแบ่งออกเป็น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา 

CMU e-Research

ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้อยู่ในรูปดิจิทัล เผยแพร่แก่ผู้สนใจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในปี 2556 สำนักหอสมุด ได้พัฒนาช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์ Smart Device โดบสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น CMU e-Research บนอุปกรณ์สื่อสาร เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 

CMU e-Theses

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2519-ปัจจุบัน โดยการแปลงผันวิทยานิพนธ์ให้อยู่ในรูปเอกสารดิจิทัลฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในปี 2556 สำนักหอสมุด ได้พัฒนาช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์ Smart Device โดบสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น CMU e-Theses บนอุปกรณ์สื่อสาร เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 

CMU Mail (Microsoft Outlook)

ระบบอีเมล (@cmu.ac.th) เพื่อนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความปลอดภัย ความเสถียรภาพ และประสิทธิภาพ มีระบบการทำงานร่วมกันในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นระบบอีเมล การนัดหมายผ่านปฏิทิน และการจัดเก็บเอกสารออนไลน์ CMU Mail (Microsoft Outlook)

ระบบอีเมล (@cmu.ac.th) เพื่อนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความปลอดภัย ความเสถียรภาพ และประสิทธิภาพ มีระบบการทำงานร่วมกันในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นระบบอีเมล การนัดหมายผ่านปฏิทิน และการจัดเก็บเอกสารออนไลน์ CMU Mail (Microsoft Outlook)

ระบบอีเมล (@cmu.ac.th) เพื่อนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความปลอดภัย ความเสถียรภาพ และประสิทธิภาพ มีระบบการทำงานร่วมกันในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นระบบอีเมล การนัดหมายผ่านปฏิทิน และการจัดเก็บเอกสารออนไลน์ CMU MOOC

CMU MOOC (Massive Open Online Course) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

CMU SIS

ระบบสารสนเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลให้กับนักศึกษา ทั้งในส่วนของข้อมูลทะเบียนประวัติ ข้อมูลกิจการนักศึกษา และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกันในทุกมิติตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนกระทั้งสำเร็จการศึกษา และ หลังสำเร็จการศึกษา ประกอบด้วยระบงานย่อยหลากหลายระบบงาน อาทิเช่น ระบบแสดงผลข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล ข้อมูลผลการเรียน ระบบประเมินการเรียนการสอนและประเมินกระบวนวิชา ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบกิจกรรมนักศึกษา ระบบทุนการศึกษา ระบบวินัยนักศึกษา ระบบงานกีฬา ระบบแนะแนว ระบบจัดหางานสำหรับนักศึกษา ระบบตรวจสอบปัญหานักศึกษา ระบบจัดการหอพักนักศึกษา ระบบเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาแบบออนไลน์ เป็นต้น และเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถใช้งานระบบได้ในฐานะนักศึกษาเก่า ซึ่งจะมีระบบที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจอีกหลายระบบงาน เช่น ระบบเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระบบจองภาพถ่ายรับปริญญา ระบบเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าแบบออนไลน์ ที่รองรับการเลือกตั้งได้จากทั่วทุกมุมโลกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

CMU VPN

(Virtual Private Network) ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ยังสามารถใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้ เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัยบทความต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ใช้จากที่ไหนก็ได้โดยการเชื่อมต่อ VPN จะต้องยืนยันตัวตนโดยบัญชีผู้ใช้ไอทีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Account) ก่อนเชื่อมต่อทุกครั้ง 

IT Training

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อต่าง ๆ ให้แก่ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิ Office 365 , Photoshop , Illustrator และหัวข้ออื่นตามความต้องการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-943827 

ITSC Corner

ศูนย์ให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เปิดให้ใช้บริการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม และมุมอ่านหนังสือ
เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-24.00 น.
วันเสาร์อาทิตย์ 08.00-18.00 น.
โทร. 053-941777 

Jumbo Net

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการเครือข่ายไร้สายแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีจุดบริการกว่า 2,700 จุด ทั่วมหาวิทยาลัย โดยจะแบ่งออกเป็น 2 SSID ตามคลื่นความถี่ คือ @JumboPlus และ @JumboPlus5GHz โดยผู้ที่มีบัญชีไอทีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Account) สามารถใช้ บริการเครือข่ายไร้สายผ่านอุปกรณ์การเชื่อมต่อการใช้งานที่หลากหลาย โดยลงทะเบียนใช้งานเพียงครั้งแรกครั้งเดียว หลังจากนั้นอุปกรณ์จะจดจำ เพื่อใช้งานสูงสุดได้ 5 อุปกรณ์ https://jumbo.cmu.ac.th/ 

Mail Group

ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถส่งอีเมลไปยังผู้ใช้งานภายในมหาวิทยาลัยแบบกลุ่มได้ เพื่อการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โดยส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของกลุ่มนั้น ๆ ผู้ส่งจะต้องจะต้องได้รับอนุญาตจากส่วนงานให้เป็นผู้ส่งอีเมลไปยังกลุ่มนั้น ๆ

- บุคลากรแต่ละส่วนงาน
- นักศึกษาแต่ละคณะ (ป.ตรี)
- นักศึกษาแต่ละคณะ (บัณฑิต ป.โท ป.เอก)
- นักศึกษาเก่า แต่ละคณะ
- อื่นๆ (ทำหนังสือมาขอที่ ITSC)

Microsoft Campus Agreement

บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ให้บริการ ได้แก่ Microsoft Windows และ Microsoft Office โดยการขอใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ต้องใช้ CMU Account ในการระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้บริการ

Office 365

ระบบที่รวมรวมบริการต่าง ๆ ที่สนับสนุนการติดต่อสื่อสารภายในรั้วมหาวิทยาลัย โดยรวบรวมบริการไว้ในที่เดียว เพื่อความสะดวกสบายในการเลือกใช้งานโดยให้บริการฟรีสำหรับนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน โดยทำการ Login เข้าระบบด้วย CMU Account (@cmu.ac.th) 

One Stop Service

One Stop Service ให้คำแนะนำในการใช้งานบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมทั้งการบริการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Smartphone, Notebook, Tablet เข้ากับเครือข่ายไร้สาย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อได้ที่ 1. ห้อง One stop Services ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์โทร 053-943827 e-mail : onestop@cmu.ac.th 2. อาคารราชนครินทร์ ชั้น M คณะแพทยศาสตร์ 

การรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ

รับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากหน่วยงาน องค์กร สมาคม บุคคล ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่ไม่มีจำหน่ายทั่วไป ไม่สามารถหาซื้อได้ มีการผลิตจำนวนจำกัด รับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีเงื่อนไขในการนำออกให้บริการ  

ข้อมูลข่าวสารด้านทุน/โครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนและโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทุนประเภทต่าง ๆ เช่น ทุนศึกษา ทุนวิจัย ทุนฝึกอบรม/ดูงาน/สัมมนา หรือทุนเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ เป็นต้น

2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน (Exchange Program) ณ ต่างประเทศ

ข้อมูลรับสมัคร

1. ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครนักศึกษา/บุคลากรเพื่อขอรับทุนประเภทต่างๆ 

2. ประชาสัมพ้นธ์การประกาศรับสมัครนักศึกษา/บุคลากรเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ

ข้อมูลข่าวสารด้านทุน/โครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนและโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทุนประเภทต่าง ๆ เช่น ทุนศึกษา ทุนวิจัย ทุนฝึกอบรม/ดูงาน/สัมมนา หรือทุนเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ เป็นต้น

2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน (Exchange Program) ณ ต่างประเทศ

ข้อมูลรับสมัคร

1. ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครนักศึกษา/บุคลากรเพื่อขอรับทุนประเภทต่างๆ 

2. ประชาสัมพ้นธ์การประกาศรับสมัครนักศึกษา/บุคลากรเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ

ข้อมูลข่าวสารด้านทุน/โครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนและโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทุนประเภทต่าง ๆ เช่น ทุนศึกษา ทุนวิจัย ทุนฝึกอบรม/ดูงาน/สัมมนา หรือทุนเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ เป็นต้น

2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน (Exchange Program) ณ ต่างประเทศ

ข้อมูลรับสมัคร

1. ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครนักศึกษา/บุคลากรเพื่อขอรับทุนประเภทต่างๆ 

2. ประชาสัมพ้นธ์การประกาศรับสมัครนักศึกษา/บุคลากรเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ

ข้อมูลข่าวสารด้านทุน/โครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนและโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทุนประเภทต่าง ๆ เช่น ทุนศึกษา ทุนวิจัย ทุนฝึกอบรม/ดูงาน/สัมมนา หรือทุนเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ เป็นต้น

2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน (Exchange Program) ณ ต่างประเทศ

ข้อมูลรับสมัคร

1. ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครนักศึกษา/บุคลากรเพื่อขอรับทุนประเภทต่างๆ 

2. ประชาสัมพ้นธ์การประกาศรับสมัครนักศึกษา/บุคลากรเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ

คลินิกทันตกรรมพิเศษ

คลินิกทันตกรรมพิเศษให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยโดยทันตแพทย์ประจำการหลากหลายสาขา
เปิดให้บริการ จ.-ส.
เวลา 08.30-20.00 น.
อา. เวลา 08.30-16.30 น.
เบอร์โทรศัพท์ 081-8850101 , 081-8850110


เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์บริการทะเบียนนักศึกษาที่ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการให้ได้มาตรฐานโดยลดขั้นตอนและความซับซ้อนในการให้บริการ ให้ผู้รับบริการสามารถรับบริการให้เสร็จสิ้นในจุดเดียวได้แบบ One Stop Service โดยปรับปรุง จัดสถานที่ให้ทันสมัย และสร้างบรรยากาศที่จะเสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์บริการทะเบียนนักศึกษาที่ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการให้ได้มาตรฐานโดยลดขั้นตอนและความซับซ้อนในการให้บริการ ให้ผู้รับบริการสามารถรับบริการให้เสร็จสิ้นในจุดเดียวได้แบบ One Stop Service โดยปรับปรุง จัดสถานที่ให้ทันสมัย และสร้างบรรยากาศที่จะเสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

โครงการบ้านหลังที่สอง (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

"พร้อมรับฟัง อยู่เคียงข้าง อย่างเข้าใจ" บริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ณ ภาควิชาจิตวิทยา อาคาร HB 1 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17.30 น. สอบถาม โทร.083-5856064 

งานกีฬา

งานกีฬา มีภารกิจงานดังนี้
1.สนับสนุนด้านสถานที่กีฬา และการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักศึกษา และบุคลากร ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสุขภาพ Healthy University
2.ให้คำปรึกษา และส่งเสริม ผู้นำนักศึกษาในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ให้แก่ผู้สนใจกีฬาในประเภทต่าง ๆ
3.สนับสนุนความเป็นเลิศด้านกีฬา ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ

งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ ประกอบด้วย 4 ภารกิจหลัก ดังนี้
1 บริการด้านทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี บริการเงินยืมฉุกเฉิน และพัฒนาระบบฐานข้อมูล CMU SD เพื่อบริหารจัดการงานด้านทุนการศึกษา
2.งานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูล CMU SD และระบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา เพื่อประกอบการให้กู้ยืมเงินกองทุน
3.คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น สถาบันการศึกษาแห่งแรก ที่มีการดำเนินงานด้านนี้ โดยคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบทบาท ในการให้คำแนะนำ สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย และที่สำคัญคือมีการระดมทุน เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

4.งานบริการสร้างเสริมสุขภาวะ อันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลด้านอาหารปลอดภัย โครงการตลาดพืชผักดี การงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ตั้งแต่ปี 2558 โครงการก่อสร้างศูนย์อาหาร ขนาดใหญ่แห่งใหม่ นอกจากนี้ยังมีภารกิจในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีกระบวนการติดตามเฝ้าระวังการเจ็บป่วยของนักศึกษาที่เกิดจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร และมีการดูแลระบบการให้บริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษา ทั้งนักศึกษาไทย และต่างชาติ ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านการจัดการขยะ อาทิ รณรงค์การคัดแยกขยะ การประกาศงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังสนับสนุน ให้นักศึกษา ได้เรียนรู้การสร้างคุณค่าแห่งการเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อให้สมกับเป็น Smart Student

งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มีภารกิจดังนี้
1.สร้างโอกาสทางการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาสำหรับผู้พิการ
2.พัฒนาจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาพิการ โดยสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยี บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
3.พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านการศึกษาพิเศษ เช่นการออกแบบท่าภาษามือ
4.ส่งเสริมการมีงานทำของบัณฑิตพิการ ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาพิการเรียนร่วม 5 ประเภทความพิการ
โดยมีหลักการดำเนินงาน คือ การให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เท่าเทียม และสมเหตุสมผล คำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ อารยสถาปัตย์ และการดำรงชีวิตอิสระ
บนพื้นฐานความเชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง

งานพัฒนาทักษะชีวิต

งานพัฒนาทักษะชีวิต แบ่งโครงสร้างการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ
1.รับผิดชอบดูแลการพัฒนา และให้คำปรึกษาแก่ผู้นำนักศึกษา ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีงามแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 .สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ต่อการเรียนรู้ของผู้นำนักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสร้างเสริม ให้นักศึกษาเป็นพลเมืองโลก

งานพัฒนานักศึกษาสู่สากล และแนะแนว

งานพัฒนานักศึกษาสู่สากล และแนะแนว มีการดำเนินงาน ดังนี้
1 บริการให้คำปรึกษาและทดสอบทางจิตวิทยาทั้งในรูปแบบการมารับบริการด้วยตนเอง และรับบริการผ่านระบบ online
2 บริการส่งเสริมการมีงานทำ ทั้งงานประจำ และงานพิเศษ เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน โดยมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน ทั้งในรูปแบบมารับบริการด้วยตนเอง และ ผ่านระบบ online
3.การพัฒนานักศึกษาสู่สากลผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้มีการจัดกิจกรรม
ทั้งการ คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมประชุมในเวทีระดับนานาชาติ อีกทั้งการแลกเปลี่ยนร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติให้แก่นักศึกษา โดยจัดให้มี Co-Working Space และมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ตามความสนใจ ระหว่างนักศึกษาไทย และต่างชาติ 

งานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา

งานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา มีภารกิจดังนี้
ภารกิจที่ 1 ด้านสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษา ได้แก่
1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการรณรงค์ป้องปรามการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบ วินัย และศีลธรรมอันอันดีงาม
2 ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
และภารกิจที่ 2 ด้านวินัยนักศึกษา มีกระบวนการพิจารณาตัดสินนักศึกษาที่กระทำความผิดด้านวินัยนักศึกษา อย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

บริการช่วยการค้นคว้าและวิจัย สนับสนุนการวิจัย  บริการ Journal Selector  และบริการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ

บริการแนะนำวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

แนะนำวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยการค้นหาข้อมูลจาก Web of Science, Scopus และฐานข้อมูลต่างๆ หรือค้นจาก TCI (กรณีที่ต้องการวารสารระดับชาติ) ผู้ใช้บริการสามารถส่งคำขอผ่านเว็บไซต์ และรอรับข้อมูลทางอีเมลภายใน 1 สัปดาห์ โดยผู้ใช้จะได้รับรายชื่อวารสารแนะนำ 5 อันดับ พร้อมค่า Impact Factor, CiteScore, Qualtie หรือ Tier (กรณีที่ต้องการวารสารระดับชาติ) สำหรับเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกตีพิมพ์ผลงานวิชาการของท่านต่อไป 

บริการผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

บริการผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน  กรุณาติดต่อสำนักงานเลขานุการ (โทร. 053-94-4506) เพื่อนัดหมายล่วงหน้า (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

บริการยืม-คืนทรัพยากร

สมาชิกห้องสมุดสามารถยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทุกแห่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้

บริการยืมระหว่างห้องสมุด

1. บริการจัดหาเอกสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มที่ไม่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากห้องสมุดเครือข่ายในต่างประเทศทั่วโลกที่ใช้แพลตฟอร์มการสืบค้นจากบริษัท OCLC ส่งคำขอเอกสารได้ที่ระบบสืบค้น Single Search: WorldCat ที่หน้าเว็บไซต์ห้องสมุด โดยสำนักหอสมุดจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน โดยมีเงื่อนไขการให้บริการ คือ
1) ให้บริการเฉพาะเอกสารประเภท Article/Chapter ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ฟรีไม่จำกัดจำนวน
2) สามารถยืมหนังสือจากห้องสมุดที่มีความร่วมมือในประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย คือ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) ไม่ครอบคลุมการยืมหนังสือประเภท Print Book/e-Book จากห้องสมุดในต่างประเทศ (มีค่าใช้จ่าย)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ cmuworldshare@gmail.com

2. บริการยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย หรือ Interlibrary Loan (ILL)

      เป็นบริการสำหรับกรณีที่ไม่มีหนังสือ วารสาร ที่ต้องการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประสงค์ให้ห้องสมุดดำเนินการยืมหรือสำเนาเอกสารจากห้องสมุดอื่นในประเทศไทย โดยมีการจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือสมาชิกสามารถเดินทางไปยืม-คืนด้วยตนเองจากห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือได้ ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ได้แก่ หนังสือ ตำรา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความในวารสารหรือในหนังสือ โดยผู้ใช้ต้องชำระค่าบริการตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน ติดต่อขอรับบริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1

บริการสนับสนุนการวิจัย

บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจตีพิมพ์ผลงานวิชาการ บริการบรรณารักษ์พบนักวิจัย และบริการแนะนำวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 

บริการสนับสนุนการวิจัย

บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจตีพิมพ์ผลงานวิชาการ บริการบรรณารักษ์พบนักวิจัย และบริการแนะนำวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 

บริการสมาชิกห้องสมุด

การสมัครสมาชิกห้องสมุด สำนักหอสมุดได้เปิดรับสมัครสมาชิกห้องสมุด โดยจัดแบ่งประเภท ดังนี้ สำหรับอาจารย์ นักวิจัย บุคคลภายนอก และศิษย์เก่า 

แมสคอม แชนแนล

แชนแนลความรู้ยุคดิจิทัลของคนรุ่นใหม่ http://channel.masscomm.cmu.ac.th

โรงพยาบาลทันตกรรม

โรงพยาบาลทันตกรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมและให้บริการรักษาทางทันตกรรมโดยให้บริการทางทันตกรรมขั้นปฐมภูมิ และเป็นหน่วยงานรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเขตภาคเหนือตอนบนในการให้บริการทางทันตกรรมขั้นทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้ให้การรักษา แบ่งเป็น 2 งาน คือ งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม และงานบริการผู้ป่วย

เปิดให้บริการ จ.-ศ. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30-16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 053-944431

ลงทะเบียนยานพาหนะ เข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระบบลงทะเบียนยานพาหนะ เข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โทรศัพท์ (บัตรผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัย) : 053941494

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรสำหรับเร่งรัดกระบวนการทางความรู้ด้านภาษา ด้วยวิธีการสอนที่น่าสนใจและดึงดูดสำหรับผู้เรียน