ผู้ปกครองและครอบครัว


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำเนิดขึ้นในส่วนภูมิภาค จากการเรียกร้องของประชาชนชาวเหนือ ให้เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาภาคเหนือ นับเป็นเวลา 55 ปี จาก พ.ศ. 2507 เรามีบัณฑิตมหาวิทยาลัยมากกว่า 206,783 คน เติบโตเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นพลังการสร้างสรรค์สิ่งดีงามรับใช้สังคม และนำพาชื่อเสียงให้สถาบัน สู่ความภาคภูมิใจยิ่งใหญ่ของชาวมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการสร้างคนที่มีความรู้คู่คุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพในอนาคตให้แก่นักศึกษา ด้วยเจตนารมณ์การผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

เส้นทางลัดสำหรับบริการที่น่าสนใจ

POLITICS 101

PODCAST: Political lectures and seminars 

ชวนฟัง Podcast กันเพลินๆแบบมีสาระของ "POLITICS 101"  รายการวิทยุออนไลน์ที่มีเรื่องราวความรู้ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมศาสตร์ ปรัชญา และอีกมากมาย
คลิกที่นี่ 

การศึกษาต่อเนื่อง

การศึกษาต่อเนื่อง
พัฒนาความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพสำหรับทันตแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

เบอร์โทรศัพท์ 053-944428 , 053-944429 

โครงการบ้านหลังที่สอง (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

"พร้อมรับฟัง อยู่เคียงข้าง อย่างเข้าใจ" บริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ณ ภาควิชาจิตวิทยา อาคาร HB 1 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17.30 น. สอบถาม โทร.083-5856064 

โรงพยาบาลทันตกรรม

โรงพยาบาลทันตกรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมและให้บริการรักษาทางทันตกรรมโดยให้บริการทางทันตกรรมขั้นปฐมภูมิ และเป็นหน่วยงานรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเขตภาคเหนือตอนบนในการให้บริการทางทันตกรรมขั้นทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้ให้การรักษา แบ่งเป็น 2 งาน คือ งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม และงานบริการผู้ป่วย

เปิดให้บริการ จ.-ศ. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30-16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 053-944431

ลงทะเบียนยานพาหนะ เข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระบบลงทะเบียนยานพาหนะ เข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โทรศัพท์ (บัตรผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัย) : 053941494

วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ (Journal of Communication and Integrated Media)

จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสื่อสารมวลชนและสาขาที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันได้รับการรับรองเป็นวารสารกลุ่มที่ 2 โดยผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะการสื่อสารมวลชนเปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านการสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีผลงานเกี่ยวข้อง

สำหรับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่สนใจส่งบทความเพื่อขอรับตีพิมพ์ลงในวารสารการสื่อสารมวลชน สามารถติดต่อได้ที่กองบรรณาธิการวารสารการสื่อสารมวลชน โทร. 0 5394 2705 ต่อ 106

อ่านวารสาร คลิก

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รวบรวมงานบริการต่างๆ ไว้ในศูนย์บริการฯ เพียงแห่งเดียว เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ แก่ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนความคล่องตัวในการบริหาร นอกจากนี้ทางศูนย์บริการฯ จะเน้นการบริการด้านการตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจพิเศษ (Special test) ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้เปิดให้บริการทั้งสิ้น 4 คลินิก ได้แก่

1. คลินิกเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Clinic)
2. คลินิกรังสีเทคนิค (Radiological Technology Clinic)
3. คลินิกกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy Clinic)
4. คลินิกกายภาพบำบัด-ธาราบำบัด (Physical - Hydro Therapy Clinic)

เข้าสู่เว็ปไซต์ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คลิก

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

Agro-Biz

(ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร) เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เพรียบพร้อมไปด้วยคณาจารย์ ผู้เชึ่ยวชาญ นักวิจัย ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารมากที่สุดในเขตภูมิภาค อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ที่พร้อมให้บริการวิชาการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อาทิ การบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้น การจัดฝึกอบรม การบริการ การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การให้บริการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ การบริการสำหรับโครงการภาครัฐและภาคเอกชน และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรอย่างครบวงจร

หากเป็นเรื่องอุตสาหกรรมเกษตร/อุตสาหกรรมอาหาร ... นึกถึงเรา

Agro-Biz พร้อมที่จะก้าวไปคุณhttps://www.facebook.com/absc.cmu/

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

บริการวิชาการบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสังคมตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ทางกฎหมายแก่สังคม


เป้าหมาย

บริการวิชาการทางกฎหมายโดยการให้ความช่วยเหลือและเผยแพร่ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือทางกฎหมาย


โครงการสร้างการดำเนินงาน

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย แบ่งเป็น 4 ศูนย์ย่อย ตามภาระกิจต่างๆ ได้แก่

  1. ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
  2. ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม
  3. ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม
  4. ศูนย์กฎหมายสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร / โทรสาร 053-942920
http://www.law.cmu.ac.th/lasc/

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เป็นศูนย์ที่เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาและให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแก่ชุมชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ ธุรกิจเอกชน มีความเป็นเลิศ (Excellent Centre) ในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการเกษตรอย่างครบวงจร 

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ศูนย์วิจัยฯ ที่ให้การสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลนีทางด้านการเกษตรที่ดี และเหมาะสมอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัย และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ศูนย์วิจัยฯ ที่ให้การสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลนีทางด้านการเกษตรที่ดี และเหมาะสมอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัย และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ศูนย์วิจัยฯ ที่ให้การสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลนีทางด้านการเกษตรที่ดี และเหมาะสมอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัย และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ศูนย์วิจัยฯ ที่ให้การสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลนีทางด้านการเกษตรที่ดี และเหมาะสมอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัย และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ศูนย์วิจัยฯ ที่ให้การสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลนีทางด้านการเกษตรที่ดี และเหมาะสมอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัย และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

มุ่งเน้นการวิจัยบนที่สูงเชิงสหสาขาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชน ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบ การให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์เชิงธุรกิจ และเป็นศูนย์ที่สามารถพึ่งตนเองได้ 

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรสำหรับเร่งรัดกระบวนการทางความรู้ด้านภาษา ด้วยวิธีการสอนที่น่าสนใจและดึงดูดสำหรับผู้เรียน