คณะทันตแพทยศาสตร์

Faculty of Dentistry

ยอดดอยแม้ไม่สูงเด่น ถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ผู้คนก็เคารพนับถือ เช่นเดียวกัน... คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม้เป็นคณะเล็กๆ ไกลจากเมืองหลวง ถ้าคณาจารย์ ลูกศิษย์ เรียนรู้คู่คุณธรรม และมีน้ำใจต่อกันและกัน... และต่อผู้ป่วย ผู้คนก็เคารพนับถือ Cr.ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์ วิรัช พัฒนาภรณ์

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ กุลภพ สุทธิอาจ
หัวหน้าภาควิชา
053-944438
kullapop.s@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ พิริยะ ยาวิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944438
piriya.ya@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ทพญ. พนารัตน์ ขอดแก้ว
ศาสตราจารย์
053944443
panarat.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ภัทริกา อังกสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
pattarika.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944438
patcharawan.sil@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ กุลภพ สุทธิอาจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944438
kullapop.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง พิมพ์เดือน รังสิยากูล
รองศาสตราจารย์
pimduen.rungsiyakull@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944438
phattharanat.banthit@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944438
pisaisit.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง วิศนี เจียมหาทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944438
wissanee.j@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์ อภิชัย ยาวิราช
อาจารย์
053-944438
apichai.y@cmu.ac.th
อาจารย์ ทันตแพทย์ ณัฐวรรธน์ ปลื้มสำราญ
อาจารย์
053944438
nathawat.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง มาริสา สุขพัทธี
รองศาสตราจารย์
053-944438
marisa.suka@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944438
boonchai.ch@cmu.ac.th