คณะทันตแพทยศาสตร์

Faculty of Dentistry

ยอดดอยแม้ไม่สูงเด่น ถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ผู้คนก็เคารพนับถือ เช่นเดียวกัน... คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม้เป็นคณะเล็กๆ ไกลจากเมืองหลวง ถ้าคณาจารย์ ลูกศิษย์ เรียนรู้คู่คุณธรรม และมีน้ำใจต่อกันและกัน... และต่อผู้ป่วย ผู้คนก็เคารพนับถือ Cr.ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์ วิรัช พัฒนาภรณ์

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ชยารพ สุพรรณชาติ
หัวหน้าภาควิชา
chayarop.supanchart@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ วริศ เผ่าเจริญ
รองหัวหน้าภาควิชา
053-944455-6
warit.p@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ชนธีร์ ชิณเครือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
chonatee.ch@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ วุฒินันท์ จตุพศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944455-6
vuttinun.ch@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ชยารพ สุพรรณชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
chayarop.supanchart@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ คธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944455-6
kathawut.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ วริศ เผ่าเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944455-6
warit.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ทันตแพทย์ ก้องภพ พิทักษ์สินสุข
อาจารย์
053-944456
kongphop.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944455-6
yuthakran.a@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง นภัสสร อิ่มเอิบ
อาจารย์
053-944455-6
napatsorn.i@cmu.ac.th
นางสาว ชนัดดา รัตนกรพันธ์
อาจารย์
053-944456
chanutda.ratt@cmu.ac.th
ทันตแพทย์ ภูมิรพี ศรีวิจิตร
อาจารย์
053944456
bhumrapee.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นุชดา ศรียารัณย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944455-6
nutchada.s@cmu.ac.th