คณะทันตแพทยศาสตร์

Faculty of Dentistry

ยอดดอยแม้ไม่สูงเด่น ถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ผู้คนก็เคารพนับถือ เช่นเดียวกัน... คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม้เป็นคณะเล็กๆ ไกลจากเมืองหลวง ถ้าคณาจารย์ ลูกศิษย์ เรียนรู้คู่คุณธรรม และมีน้ำใจต่อกันและกัน... และต่อผู้ป่วย ผู้คนก็เคารพนับถือ Cr.ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์ วิรัช พัฒนาภรณ์

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง พัทนินทร์ มนตรีขจร
หัวหน้าภาควิชา
053-944467
pattanin.m@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร
รองหัวหน้าภาควิชา
053-944457-8
taweesak.p@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง สุมนา จิตติเดชารักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944457-8
sumana.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พิริยะ เชิดสถิรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944457-8
piriya.che@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ สาวิตรี วะสีนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944457-8
savitri.v@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วีรนุช ทองงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944457-8
weeranuch.th@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง พรรณวดี พันธัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944467
panwadee.b@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ธนิดา ศรีสุวรรณ
รองศาสตราจารย์
053-944457-8
tanida.srisuwan@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ภูมิศักดิ์ เลาวกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944457
phumisak.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง พัทนินทร์ มนตรีขจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944467
pattanin.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ สิทธิกร คุณวโรตม์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944457-8
sitthikorn.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร
รองศาสตราจารย์
053-944457-8
taweesak.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ทันตแพทย์ ธารินทร์ เพียงสุข
อาจารย์
053944457-8
tarin.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ทันตแพทย์ วัชรพงษ์ อริยเกรียงไกร
อาจารย์
053-944457-8
watcharaphong.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรัช สว่างปัญญางกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944467
teerat.sawang@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ธีระพงษ์ ม้ามณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944457-8
teerapong.m@cmu.ac.th
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง กชกร บุญยะเลขา
อาจารย์
053944457
kotchakorn.boon@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ วรัตม์ ลีลาพรพิสิฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-9444457-8
warat.leelapornpisid@cmu.ac.th
อาจารย์ ทันตแพทย์ กิตติพิชญ์ กลั่นเลี้ยง
อาจารย์
053-944457-8
kittipit.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ทัดกมล ครองบารมี
อาจารย์
053-944457-8
tadkamol.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง เบญญาภา ศิรินิรันดร์
อาจารย์
053-944467
benyapha.s@cmu.ac.th
นางสาว นฤภร วินัยโกศล
อาจารย์
053-944457
naruephorn.v@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ อาณัติ เดวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944457-8
anat.dewi@cmu.ac.th
อาจารย์ ทันตแพทย์ ดนุพงษ์ ชัยอริยะกุล
อาจารย์
053-941609
danupong.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร
อาจารย์
053944457
sirinart.chee@cmu.ac.th
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ฐานิดา กอเจริญรัตนกุล
อาจารย์
44457
tanida.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง สุพิชญา เตชาชาญ
อาจารย์
44458
supitchaya.tec@cmu.ac.th
อาจารย์ ทันตแพทย์ ประวีณ ไผ่วงษ์
อาจารย์
44482
praween.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง สุพัตรา แสงอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 944467
supatra.sa@cmu.ac.th
อาจารย์ ทันตแพทย์ นพวงศ์ ลือวิฑูรเวชกิจ
อาจารย์
053-944457-8
nopawong.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ทัดจันทร์ ครองบารมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 944457-8
tadchan.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ภูสิต กาญจนะวสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944457-8
phusit.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ปิยะนุช เพิ่มพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944467
piyanuj.permpa@cmu.ac.th