คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture

Smart Agriculture towards Sustainable Development ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
หัวหน้าภาควิชา
053 944 025 ต่อ 107
pilunthana.t@cmu.ac.th

อาจารย์

อาจารย์ ดร. บาจรีย์ ฉัตรทอง
อาจารย์
053944024
bajaree.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ ครุฑเมือง
รองศาสตราจารย์
patcharin.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 944025
piyawan.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร
รองศาสตราจารย์
053 944001 ต่อ 16
ratchadawan.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 944 025 ต่อ 107
pilunthana.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอุมา เรืองวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 944022
on-uma.r@cmu.ac.th
นาย Milan Chameera Samarakoon Samarakoon Achchige
อาจารย์
44022
milanchameerasamar.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944026
yaowaluk.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อังสนา อัครพิศาล
รองศาสตราจารย์
0-5394-4021-2
angsana.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรัญยา วัลยะเสวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0-5394-4021-2
sarunya.v@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล
รองศาสตราจารย์
053-944024
kaewalin.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. CHUN-I CHIU
อาจารย์
053944022
chuni.chiu@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรสุข ชัยสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0-5394-4022
pornsuk.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กรวัฒน์ อรรถโสภา
อาจารย์
053-94025
korrawat.a@cmu.ac.th