คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture

Smart Agriculture towards Sustainable Development ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. ทศพล มูลมณี
หัวหน้าภาควิชา
053-944069 ต่อ 129
tossapol.m@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มินตรา ศีลอุดม
รองหัวหน้าภาควิชา
053-944069
mintra.s@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก
รองศาสตราจารย์
053 944001 ต่อ 17
wanaporn.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
รองศาสตราจารย์
saowaluck.y@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มินตรา ศีลอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944069
mintra.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ทศพล มูลมณี
รองศาสตราจารย์
053-944069 ต่อ 129
tossapol.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944012
worawit.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทฤษฎี คำหล่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944069
trisadee.kha@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุช หลำแสงกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4070
chompunut.lum@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี ปัญญาทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 944001 ต่อ 18
montri.pun@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Linh Nguyen
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
44070
linhvu.n@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อรณี ศรีนวล
อาจารย์
44070
orranee.s@cmu.ac.th
นาย จักรี จิตจำนงค์
อาจารย์
44070
jakree.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพงศ์ นรพัลลภ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-94
watcharapong.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล จงกสิกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
nattaphon.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภมิตร เมฆฉาย
รองศาสตราจารย์
supamit.m@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. กรวรรณ ศรีงาม
รองศาสตราจารย์
korawan.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. Hien Van Doan
รองศาสตราจารย์
053-944069
hien.d@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์
รองศาสตราจารย์
053 944001 ต่อ 14
kesinee.g@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ อาจิน
อาจารย์
44070
chaiwat.arjin@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. จิรวัฒน์ พัสระ
อาจารย์
0654725717
chirawath.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปณิตา ประถมยา
อาจารย์
44070
panita.pra@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นภัสสร มนทา
อาจารย์
44070
napatsorn.m@cmu.ac.th