คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture

Smart Agriculture towards Sustainable Development ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
หัวหน้าภาควิชา
053944098
teerapong.s@cmu.ac.th

อาจารย์

อาจารย์ ดร. ณัฐพล คงดี
อาจารย์
4099
nuttapon.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. มนตรี แสนวังสี
อาจารย์
053-944099
montri.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ตวงพร อุตตโรทัย
อาจารย์
toungporn.u@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นิพนธ์ มาวัน
อาจารย์
44099
nipon.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944098
teerapong.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณิดา กาจีนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
-
panida.k@cmu.ac.th