ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Smart Campus Management Center : SCMC

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางบริหารและประสานงานการดำเนินงานใน 4 ด้านได้แก่ ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การสัญจรและชุมชน เพื่อขยายผลสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์