ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Smart Campus Management Center : SCMC

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางบริหารและประสานงานการดำเนินงานใน 4 ด้านได้แก่ ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การสัญจรและชุมชน เพื่อขยายผลสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาย รังสิยากูล

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐ
รองผู้อำนวยการ
053942074
paskorn.c@cmu.ac.th