ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Smart Campus Management Center : SCMC

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางบริหารและประสานงานการดำเนินงานใน 4 ด้านได้แก่ ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การสัญจรและชุมชน เพื่อขยายผลสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทรศัพท์ (SCMC) : 053941492-4
โทรศัพท์ (บัตรผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัย) : 053941494
โทรศัพท์ (ขส.มช. รถไฟฟ้า) : 053941493
โทรศัพท์ (ขส.มช. รถตู้) : 053944949
โทรศัพท์ (งานรักษาความปลอดภัย) : 053941109

อีเมล

support@scmc.cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : https://scmc.cmu.ac.th