สำนักงานบริหารงานวิจัย

Office of Research Administration

ศูนย์บริหารงานวิจัยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือ พันธกิจวิจัย ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านศูนย์บริหารงานวิจัยสามารถส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดใว้และตามยุทธศาสตร์วิจัยที่กำหนดไว้ ทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมอยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศ

เข้าสู่เว็บไซต์

ประวัติหน่วยงาน

ศูนย์บริหารงานวิจัยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือ พันธกิจวิจัย ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านศูนย์บริหารงานวิจัยสามารถส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดใว้และตามยุทธศาสตร์วิจัยที่กำหนดไว้ ทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมอยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศ

เพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาด้านการวิจัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้ศูนย์บริหารงานวิจัยเป็นสำนักงานบริหารงานวิจัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้ายการบริหารงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา โดยกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในภารกิจส่งเสริม กำกับ ประสานงานการวิจัยและนวัตกรรม งานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากร สามารถเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานวิจัย และงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติ

วิสัยทัศน์

สำนักงานบริหารงานวิจัยเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม 

โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานบริหารงานวิจัย


ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย

ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารงานวิจัย

จำนวนบุคลากร

บุคลากรสังกัดสำนักงานบริหารงานวิจัยจำนวนทั้งสิ้น 54 คน โดยแบ่งออกเป็น

1) พนักงานประจำ จำนวน 27 คน

2) พนักงานชั่วคราว จำนวน 23 คน

3) พนักงานโครงการ 4 คน

ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1