ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

Postharvest Technology Innovation Center

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว บริการตรวจวิเคราะห์ และบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ ด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

เข้าสู่เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการดำเนินงานร่วมกันของ 4 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมมือกันเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว สามารถแก้ปัญหาหลังการเก็บเกี่ยวของท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยลดความเสียหายทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตผลเกษตร ระยะแรกที่ดำเนินงานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของแต่ละคณะได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของแต่ละคณะ และได้รับความช่วยเหลืองานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก อาทิ IDRC (International Development Research Center), ACIAR (Australia Center for International Agricultural Research), AFHB (ASEAN Food Handling Bureau), ACPHP (ASEAN Crop Postharvest Programme) สภาวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น โดยคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวขึ้น เพื่อรับผิดชอบงานด้านนี้

 

ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1