คณะเภสัชศาสตร์

Faculty of Pharmacy

เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรม เพื่อรับใช้สังคม

เข้าสู่เว็บไซต์
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม

Master of Pharmacy Program in Pharmacy Management (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

Master of Pharmacy Program in Clinical Pharmacy (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Master of Science Program in Pharmaceutical Sciences (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Pharmacy (International Program) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

ขออภัยไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับนี้