ปฏิทินการศึกษา


ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 2/2563

มกราคม กิจกรรม
17 ธันวาคม 2563 - 19 กุมภาพันธ์
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W
8 มกราคม วันสุดท้ายของการส่งหลักฐานการอนุมัติเรื่องเทียบแทนกระบวนวิชา เพื่อการสำเร็จการศึกษาถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล
25 - 31 มกราคม วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน)
กุมภาพันธ์ กิจกรรม
17 ธันวาคม 2563 - 19 กุมภาพันธ์ วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W
มีนาคม 2564 กิจกรรม
19 มีนาคม วันสุดท้ายของการขอแก้ไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
19 มีนาคม วันสุดท้ายของการศึกษา
22 มีนาคม - 4 เมษายน วันสอบไล่
เมษายน 2564 กิจกรรม
22 มีนาคม - 4 เมษายน วันสอบไล่
2 เมษายน วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น P สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัสก่อน 53
16 เมษายน วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น P สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 53 เป็นต้นไป
5 เมษายน วันปิดภาคการศึกษาและวันสำเร็จการศึกษา
12 เมษายน วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการลาออกถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
12 เมษายน วันสุดท้ายของการลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
19 เมษายน วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
พฤษภาคม 2564 กิจกรรม
5 พฤษภาคม วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา

ภาคฤดูร้อน / 2563

เมษายน 2564 กิจกรรม
5 - 9 เมษายน วันลงทะเบียนเรียน
19 เมษายน วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไม่ผ่านเงื่อนไข (Prerequisite)
19 เมษายน วันประกาศผลการลงทะเบียน
19 - 30 เมษายน วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
19 เมษายน - 28 พฤษภาคม วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
19 เมษายน วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน
20 - 25 เมษายน วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาทุกระดับ
20 - 30 เมษายน วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลำดับขั้น W
26 - 30 เมษายน วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทางระบบ Internet
30 เมษายน วันสุดท้ายของการส่งเอกสารอนุมัติการย้ายสาขาวิชาถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล
พฤษภาคม 2564 กิจกรรม
2 พฤษภาคม วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
3 - 7 พฤษภาคม วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
3 - 14 พฤษภาคม วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W
6 - 7 พฤษภาคม วันรายงานตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
10 - 11 พฤษภาคม วันยื่นคำร้องขออักษรลำดับขั้น V หรือขอเปลี่ยนเป็นการวัดผลและประเมินผล สำหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
  วันยื่นคำร้องขออักษรลำดับขั้น V สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
10 - 14 พฤษภาคม วันยื่นคำร้องขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผล สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
14 พฤษภาคม วันสุดท้ายของการลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด สำหรับนักศึกษาทุกระดับ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล
  วันสุดท้ายของการส่งหลักฐานการอนุมัติเรื่องเทียบแทนกระบวนวิชา เพื่อการสำเร็จการศึกษาถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล
  วันสุดท้ายส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น I ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
18 พฤษภาคม วันสุดท้ายส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น I ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล สำหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
28 พฤษภาคม วันสุดท้ายของการขอแก้ไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
  วันสุดท้ายของการศึกษา
31 พฤษภาคม - 2,4 มิถุนายน วันสอบไล่
มิถุนายน 2564 กิจกรรม
7 มิถุนายน วันปิดภาคการศึกษาและวันสำเร็จการศึกษา
8 มิถุนายน วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการลาออกถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  วันสุดท้ายของการลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
9 มิถุนายน วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
11 มิถุนายน วันประกาศผลการศึกษา
23 มิถุนายน วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

พฤษภาคม 2564 กิจกรรม
3 - 9 พฤษภาคม วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
10 - 16 พฤษภาคม วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าของนักศึกษาทางระบบ Internet
18 พฤษภาคม วันประกาศผลการลงทะเบียนล่วงหน้า
9 - 12 มิถุนายน วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 64…
6 กุมภาพันธ์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 64.. (รอบที่ 1)
5 มิถุนายน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 64.. (รอบที่ 2)
12 มิถุนายน วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
13 - 16 มิถุนายน วันจัดกิจกรรมคณะ - วิทยาลัย
  วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
17 - 18 มิถุนายน วันลงทะเบียนกระบวนวิชานักศึกษาใหม่ รหัส 64...
18 มิถุนายน วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไม่ผ่านเงื่อนไข (Prerequisite)
  วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
19 - 27 มิถุนายน วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาทุกระดับ
19 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
19 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลำดับขั้น W
21 มิถุนายน -20 กรกฎาคม วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
21 มิถุนายน วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน
  วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาถึงบัณฑิตวิทยาลัย
25 มิถุนายน วันสุดท้ายของการส่งเอกสารอนุมัติการย้ายสาขาวิชาถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล
28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทางระบบ Internet
13 - 17 กันยายน  
กรกฎาคม 2564 กิจกรรม
4 กรกฎาคม วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
5 - 9 กรกฎาคม วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
5 กรกฎาคม -10 กันยายน วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W
12 - 16 กรกฎาคม วันยื่นคำร้องขออักษรลำดับขั้น V หรือขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V  เป็นการวัดและประเมินผล สำหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
  วันยื่นคำร้องขออักษรลำดับขั้น V สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
  วันยื่นคำร้องขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผล สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
12 - 14 กรกฎาคม วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา   
13 - 17 กันยายน วันยื่นคำร้องขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผล
16 กรกฎาคม วันสุดท้ายของการลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด สำหรับนักศึกษาทุกระดับ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล
20 กรกฎาคม วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
20 กรกฎาคม วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น I ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผลสำหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
21 กรกฎาคม วันพ้นสถานภาพนักศึกษาของนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนและมิได้ลาพักการศึกษา
30 กรกฎาคม วันสุดท้ายของการส่งหลักฐานการอนุมัติเรื่องเทียบแทนกระบวนวิชาเพื่อการสำเร็จการศึกษาถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล
สิงหาคม 2564 กิจกรรม
6 สิงหาคม วันสุดท้ายของการส่งหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/IS ถึงบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาปริญญาโท เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1  รหัส 62...
  วันสุดท้ายของการส่งหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/IS ถึงบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาปริญญาโท เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1  รหัส 61...
16 - 22 สิงหาคม วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน)
กันยายน 2564 กิจกรรม
24 กันยายน วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น I ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ตุลาคม 2564 กิจกรรม
8 ตุลาคม วันขอรับอักษรลำดับขั้น I วันสุดท้ายของการขอแก้ไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  วันสุดท้ายของการศึกษา
11 - 12, 14 - 22 , 24 - 26 ตุลาคม วันสอบไล่
26 ตุลาคม วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น P สำหรับนักศึกษารหัสก่อน 53...
27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน วันแจ้งหนี้สินทางระบบ Internet
27 ตุลาคม วันปิดภาคการศึกษาและวันสำเร็จการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2/2564

กันยายน 2564 กิจกรรม
13 - 19 กันยายน วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
20 - 26 กันยายน วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าของนักศึกษาทางระบบ Internet
28 กันยายน วันประกาศผลการลงทะเบียนล่วงหน้า
พฤศจิกายน 2564 กิจกรรม
3 พฤศจิกายน วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 64...
5 พฤศจิกายน วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไม่ผ่านเงื่อนไข (Prerequisite)
6 - 14 พฤศจิกายน วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาทุกระดับ
6 - 19 พฤศจิกายน วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
  วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลำดับขั้น W
8 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
8 พฤศจิกายน วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน
  วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาถึงบัณฑิตวิทยาลัย
12 พฤศจิกายน วันสุดท้ายของการส่งเอกสารอนุมัติการย้ายสาขาวิชา ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล
15 - 19 พฤศจิกายน วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทางระบบ Internet
21 พฤศจิกายน วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
22 - 26 พฤศจิกายน วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
22 พฤศจิกายน - 28 มกราคม 2565 วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W
29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม วันยื่นคำร้องขออักษรลำดับขั้น V หรือขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V  เป็นการวัดและประเมินผล สำหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
  วันยื่นคำร้องขออักษรลำดับขั้น V สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ธันวาคม 2564 กิจกรรม
3 ธันวาคม วันสุดท้ายของการลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด สำหรับนักศึกษาทุกระดับ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล
7 - 9 และ 13 - 16 ธันวาคม วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
7 ธันวาคม 2564 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สำหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
  วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น I ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล
8 ธันวาคม

วันพ้นสถานภาพนักศึกษาของนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนและมิได้ลาพักการศึกษา

17 ธันวาคม วันสุดท้ายของการส่งหลักฐานการอนุมัติเรื่องเทียบแทนกระบวนวิชา เพื่อการสำเร็จการศึกษาถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล
มกราคม 2565 กิจกรรม
4 มกราคม วันสุดท้ายของการส่งหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/IS ถึงบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาปริญญาโท เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 รหัส 62...
  วันสุดท้ายของการส่งหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/IS ถึงบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 รหัส 61...
4 - 10 มกราคม วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน)
31 มกราคม - ศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ วันยื่นคำร้องขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผล สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรม
11 กุมภาพันธ์ วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น I ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม วันขอรับอักษรลำดับขั้น I
25 กุมภาพันธ์

วันสุดท้ายของการขอแก้ไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

  วันสุดท้ายของการศึกษา
28 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม วันสอบไล่
มีนาคม 2565 กิจกรรม
13 มีนาคม วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น P สำหรับนักศึกษารหัสก่อน 53...
14 มีนาคม วันปิดภาคการศึกษาและวันสำเร็จการศึกษา
14 - 18 มีนาคม วันแจ้งหนี้สินทางระบบ Internet
21 มีนาคม วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการลาออกถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W  สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
  วันสุดท้ายของการลาออกจากการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
22 มีนาคม วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น P สำหรับนักศึกษารหัสก่อน 53... เป็นต้นไป
  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
25 มีนาคม วันประกาศผลการศึกษา
เมษายน 2565 กิจกรรม
20 เมษายน วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา

ภาคฤดูร้อน 2564

มีนาคม 2565 กิจกรรม
28 มีนาคม - 1 เมษายน วันลงทะเบียนเรียน
เมษายน 2565 กิจกรรม
2 เมษายน วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไม่ผ่านเงื่อนไข (Prerequisite)
3 เมษายน วันประกาศผลการลงทะเบียนล่วงหน้า
4 - 10 เมษายน วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาทุกระดับ
11 - 22 เมษายน วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
  วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลำดับขั้น W
18 เมษายน - 27 พฤษภาคม วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
18 เมษายน วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน
18 - 22 เมษายน วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทางระบบ Internet
22 เมษายน วันสุดท้ายของการส่งเอกสารอนุมัติการย้ายสาขาวิชาถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล
24 เมษายน วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
25 - 29 เมษายน วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
25 เมษายน - 13 พฤษภาคม วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W
พฤษภาคม 2564 กิจกรรม
2 - 3 พฤษภาคม วันยื่นคำร้องขออักษรลำดับขั้น V หรือขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V  เป็นการวัดและประเมินผล สำหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
  วันยื่นคำร้องขออักษรลำดับขั้น V สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
5 - 6 พฤษภาคม วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
6 พฤษภาคม วันสุดท้ายของการลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด สำหรับนักศึกษาทุกระดับ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล
9 - 13 พฤษภาคม วันยื่นคำร้องขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผล สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
13 พฤษภาคม วันสุดท้ายของการส่งหลักฐานการอนุมัติเรื่องเทียบแทนกระบวนวิชา เพื่อการสำเร็จการศึกษาถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล
  วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น I ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
17 พฤษภาคม วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น I ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล สำหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
23 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน วันขอรับอักษรลำดับขั้น I
27 พฤษภาคม

วันสุดท้ายของการขอแก้ไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

  วันสุดท้ายของการศึกษา
30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน วันสอบไล่
มิถุนายน 2564 กิจกรรม
3 มิถุนายน วันปิดภาคการศึกษาและวันสำเร็จการศึกษา
6 มิถุนายน วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการลาออกถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W  สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
6 มิถุนายน วันสุดท้ายของการลาออกจากการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
6 - 9 มิถุนายน วันแจ้งหนี้สินทางระบบ Internet
7 มิถุนายน วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
9 มิถุนายน วันประกาศผลการศึกษา
22 มิถุนายน วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา