มช. คว้าอันดับ 1 ประเทศไทย ใน 4 สาขาวิชา จากการจัดอันดับ โดย SCImago Institutions Rankings (SIR) ประจำปี 2024 พร้อมก้าวสู่ระดับนานาชาติด้วยคุณภาพแห่งการศึกษา

8 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับสาขาเป็นอันดับ 1 ของของประเทศ 4 สาขาวิชา พร้อมด้วยอันดับ 2 ใน 2 สาขาวิชา และอันดับ 3 ใน 4 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 10 สาขาวิชา ทั้งยังคงคุณภาพมหาวิทยาลัยเป็นอันดับ 3 ของประเทศ จากการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโลก โดย SCImago Institutions Rankings (SIR) ประจำปี 2024 โดยมีสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับโลกทั้งหมด 4,762 แห่ง

          ภาพรวมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดอันดับ SCImago Institutions Rankings 2024 มช. อันดับที่ 3 ของประเทศไทย สำหรับการจัดอันดับตามกลุ่มสาขาวิชา ทั้ง 19 สาขาวิชา มช.ได้ Top 3 ของประเทศ รวม 10 สาขาวิชา ได้แก่

         อันดับ 1 ของไทย มี 4 สาขาวิชา คือ Dentistry, Agricultural and Biological Sciences, Mathematics, Chemistry

         อันดับ 2 ของไทย มี 2 สาขาวิชา คือ Environmental Science และ Psychology

         อันดับ 3 ของไทย มี 4 สาขาวิชา คือ Veterinary, Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical, Medicine และ Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

       การจัดอันดับครั้งนี้มีเกณฑ์การพิจารณาจากผลงาน 3 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านการวิจัย (Research 50%) ที่พิจารณาจากจำนวนผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวนการอ้างอิง จำนวนผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันนั้น ๆ ในฐานข้อมูลทางวิชาการ SCOPUS
  2. ด้านนวัตกรรม (Innovation 30%) พิจารณาจากด้านความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่อ้างถึงในสิทธิบัตร โดยพิจารณาข้อมูลมาจาก PATSTAT
  3. ด้านสังคม (Societal 20%) พิจารณาจาก ขนาดของเว็บ จำนวนหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกับ URL ของสถาบัน จำนวนเครือข่าย (subnets) ที่เชื่อมโยงการเข้าถึงกับเว็บไซต์ของสถาบันนั้น และปริมาณเอกสาร และข่าวสารต่าง ๆ ของสถาบันที่เผยแพร่อยู่ใน social media


แกลลอรี่