ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมแผ่นกรอง จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักหอสมุด

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 29/11/2564 11:39:18 น.