ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
PLN
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง (ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการวิจัยและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานของระบบไมโครกริด และสื่อการเรียนการสอนเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
12/6/2567 17:32:36
WIN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้บริเวณลานจอดรถ ถนนสายหลักสายรองและแนวรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
12/6/2567 15:42:35
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบ User Interface (UI) และ User Experience (UX) ระบบบริหารจัดการ (Back office) การเรียนรู้และส่งเสริมกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
12/6/2567 15:35:53
WIN
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคาร 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
12/6/2567 14:35:16
WIN
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาสำหรับเครื่อง GeneXpert Dx System จำนวน 2 kits โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
12/6/2567 12:06:32
TOR
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ชุดจำลองระบบทางเดินอาหารและวิเคราะห์จุลินทรีย์ในสภาวะปราศจากออกซิเจน
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
12/6/2567 11:32:51
WIN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
12/6/2567 11:03:36
WIN
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิทยากรสำหรับการอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ หลักสูตร Six Thinking Hats พร้อมหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12/6/2567 10:45:53
WIN
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารดาหลา-ปทุมมา ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเกษตรศาสตร์
12/6/2567 10:26:30
WIN
ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้ออุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
12/6/2567 10:17:56
WIN
ประกาศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสังคมศาสตร์
12/6/2567 9:22:31
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Dienogest 2 mg, tablets จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
12/6/2567 8:53:29
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Cyanocobalamin (vitamin B12) 1 mg, coated-tablets จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
12/6/2567 8:53:27
PLN
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
11/6/2567 16:28:18
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 8 วิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
11/6/2567 15:35:41
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบูธประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
11/6/2567 15:35:35
PLN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องดนตรี ของชมรมดุริยางค์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
11/6/2567 15:35:31
ANN
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อขยายสายการผลิตสารมูลค่าสูง เพื่อบ่มเพาะและสร้างธุรกิจใหม่ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
11/6/2567 15:06:31
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
11/6/2567 13:44:55
PLN
ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ชุดครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเรียนรู้และการวิจัย จำนวน 1 ชุด
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
11/6/2567 13:16:37
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสายสัญญาณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
11/6/2567 13:16:25
WIN
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาวิทยากรสำหรับการอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำหลักสูตร Six Thinking Hats พร้อมหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11/6/2567 11:37:45
PRI
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำยาสำหรับเครื่อง GeneXpert Dx System จำนวน 2 sets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
11/6/2567 11:18:26
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์-ไฟฟ้าและวิทยุ (ระบบแขนกั้นทางเข้า-ออกรถยนต์อัตโนมัติ) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะศึกษาศาสตร์
11/6/2567 11:11:29
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์-คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะศึกษาศาสตร์
11/6/2567 11:11:10
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาทำ Cover Way ระหว่างอาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
11/6/2567 10:45:27
TOR
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายม 2568 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะวิทยาศาสตร์
10/6/2567 16:53:23
TOR
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ เรื่อง ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB2) อาคารปฏิบัติการกลางคณะวิทยาศาสตร์ อาคารเก็บตัวอย่างแร่ (อาคารคอร์แล็บ) และโรงจอดรถคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะวิทยาศาสตร์
10/6/2567 16:53:08
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 685115
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
10/6/2567 16:41:58
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
10/6/2567 16:41:55
Now viewing : 1 of 1685