สำนักบริการวิชาการ

University Academic Service Center

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการทางด้านบริการวิชาการ วิจัยที่ปรึกษา บริการรับใช้สังคม และบริการห้องพัก ห้องประชุม

เข้าสู่เว็บไซต์
ปรัชญา
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปรียบเสมือน
ประตูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะให้บริการวิชาการและนำ
วิชาการออกสู่ชุมชนด้วยคุณภาพและบริการที่เป็นมาตรฐาน

ปณิธาน
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งมั่นพัฒนาการ
บริการวิชาการ ให้มีมาตรฐานบริการด้วยไมตรีจิตสร้างความ
ประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ


วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมการบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. การบริการวิชาการแก่สังคม
2. เป็นหน่วยประสานงานด้านบริการวิชาการ
3. สนับสนุนด้านห้องพัก ห้องประชุม ในด้านการ
ให้บริการวิชาการ
4. บริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้

อัตลักษณ์
ผู้ให้บริการวิชาการด้วยจิตอาสาและรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
2. เพื่อเป็นหน่วยประสานงานด้านบริการวิชาการ
3. เพื่อสนับสนุนด้านห้องพัก ห้องประชุม
ในด้านการให้บริการวิชาการ
4. เพื่อบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้

ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1