ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร

Organization Quality Development Center

ส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพองค์กรในทุกพันธกิจ ติดตามประเมินคุณภาพการบริหารจัดการในระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย ประสานความร่วมมือกับผู้บริหารทุกระดับ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง

เข้าสู่เว็บไซต์