ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร

Organization Quality Development Center

ส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพองค์กรในทุกพันธกิจ ติดตามประเมินคุณภาพการบริหารจัดการในระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย ประสานความร่วมมือกับผู้บริหารทุกระดับ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร (อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทรศัพท์: 0-5394-3697
โทรสาร: 0-5394-3699

อีเมล

oqdcenter@cmu.ac.th, oqdcenter@gmail.com

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : https://oqdc.cmu.ac.th