สำนักงานมหาวิทยาลัย

Office of the University

สำนักงานมหาวิทยาลัย มุ่งสู่การเป็น “Smart Office” องค์กรที่ทันสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เข้าสู่เว็บไซต์
สำนักงานมหาวิทยาลัย มุ่งสู่การเป็น “Smart Office” องค์กรที่ทันสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1